Історія кафедри

Кафедра біохімії та медичної хімії ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" в своєму становленні та розвитку успадкувала досвід та здобутки трьох окремих хімічних кафедр: біологічної, органічної та загальної хімії.

Історія кафедри починається з кафедри загальної хімії, коли у 1916 році на базі медичного факультету Єкатеринославських вищих жіночих курсів був створений Дніпропетровський медичний інститут. Першим завідувачем кафедрою був доцент гірничого інституту С.М. Чуманов, який керував кафедрою до 1932 року. У вересні 1917 року була організована кафедра аналітичної хімії, якою завідував видатний вчений і педагог академік Лев Володимирович Писаржевський.

У 1923 році кафедра аналітичної хімії увійшла до складу кафедри загальної хімії. З того часу тут викладалися три хімічних дисципліни - неорганічна, аналітична та органічна хімії. Окремі лекції з фізичної та колоїдної хімії читав викладач кафедри біохімії професор А.І.Бродський - видатний вчений, лауреат державної премії, автор багатьох монографій. 3 1932 по 1939 рік кафедрою загальної хімії керували І.І.Лук'янченко, К.М.Епштейн, М.П.Бахвала, Н.Ф.Єрмоленко, І.Л.Кухтевич.

З жовтня 1941 по листопад 1943 року кафедра разом з інститутом була евакуйована на Кубань, а потім у Середню Азію. У важких умовах післявоєнного часу з грудня 1943 року співробітники кафедри почали відновлювати учбовий процес. Тоді у педагогічний склад кафедри входили доценти В.М.Кондрат'єв, У.Г.Філь, Т.Н.Горізонтова, І.М.Літинський, М.А.Науменко; асистенти П.П.Шатько, О.М.Степанюк, Л.І.Позіна, Н.М.Фоміна.

У 1973 році на посаду завідуючого був обраний В.О.Логачов, який очолював кафедру до 1988 року. У той час на кафедрі працювали: доценти Л.І.Хмельникова, Л.Т.Яровенко, С.П.Сучіліна, Т.О.Журавель; старші викладачі А.І.Шидловська. Т.В.Журба, Л.Ф.Серебритська, Н.В.Макаревич; викладачі В.С.Скопенко, Л.М.Половина, Н.А.Бідняк, В.І.Диченська.

Кожного року викладачі кафедри виконували велику організаційно-методичну роботу по проведенню вступних та перевідних екзаменів з хімії.

Науковий напрямок кафедри з 1973 року пов'язаний з проблемами біонеорганічноі хімії. Темою наукових досліджень було вивчення поведінки біометалів - Fe, Сu, Ni з N-, О-вмісними лігандами в органічних розчинниках. Водночас вчені кафедри успішно співпрацювали з кафедрою судової медицини, органічної хімії, гігієнічними кафедрами інституту. У 1988 році відбулося приєднання кафедри загальної хімії до кафедри біоорганічної та біологічної хімії.

Кафедра органічної хімії була створена у 1936 році, коли курс органічної хімії відокремився від кафедри загальної хімії із завідуючою доцентом 3.П. Стефановською.

З 1938 по 1941 роки на посаді завідувача працював професор І.О.Трефіл'єв. Після війни кафедра увійшла до складу кафедри біологічної хімії у вигляді окремого курсу.

З 1956 року в зв'язку з організацією фармацевтичного факультету кафедра органічної хімії знову стала окремою. В цей час кафедрою завідував доцент Н.П.Силін. З 1957 по 1972 рік завідувачем кафедрою був доктор медичних наук професор О.М.Кашпур. Науковим напрямком кафедри у той час було створення та обгрунтування гіпотези про еволюцію м'язів хребетних. Були виконані та захищені кандидатські дисертації В.С.Олексійовим, В.В.Єршовим, Л.Т.Шпилевською, Л.Т.Яровенко, В. К. Григоренко.

З 1972 по 1983 роки кафедрою завідував доктор біологічних наук професор Є.М.Мозгова. В цей час провадилися дослідження впливу комбінованого наркозу на метаболізм скелетних м’язів. Результати цих експериментів були покладені в основу кандидатських дисертацій аспірантів О.З.Бразалука та О.В.Крoпивиною.

У 1983 році відбулось об’єднання кафедр органічної та біологічної хімії. Кафедра біологічної хімії була заснована у 1917 році. Її першими керівниками були К.І.Бабешкин, С.А.Іконнікова, професори В. М. Архангельський та С.І. Штейнберг. В той час на кафедрі працювали: Н.В.Кудрявцев, А.І.Бродський, С.М.Цитлін, В.І.Овчаренко, А. С.Афанасьєв та доцент О.М.Кашпур, який з 1934 року очолив кафедру. В цьому ж році на кафедрі з’являються перші аспіранти - В.Т.Хлебас та В.З.Охотнік. Викладання у той час провoдилося на трьох факультетах -лікувальному, педіатричному та санітарно-гігієнічному. Науковим напрямком кафедри у 30-ті роки було вивчення метаболізму м’язів під впливом тренування. Одержані результати були покладені в основу 3-х кандидатських дисертацій. За весь довоєнний період було надруковано 15 наукових праць.

У післявоєнний період кафедру біохімії було розташовано у приміщенні колишнього гуртожитку на проспекті К.Маркса 6.

У 1943 році кафедрою завідувала О.О.Курлович, а з 1944 по 1951 роки - доцент О.М.Кашпур. До складу кафедри увійшли курси органічної, фізичної та колоїдної хімії. Поступово збільшувався штат кафедри, розширювалася наукова, науково-методична робота, був створений науковий студентський гурток. Протягом наступних восьми років кафедрою керувала доцент А. О. Новикова, а з 1958 року - доктор медичних наук професор П.М.Зубенко. В той час у лекційному курсі з’явилися елементи клінічної біохімії, в ході лабораторно-практичних занять студенти визначали глюкозу, холестерин, залишковий азот, рівень кальцію та фосфору у плазмі крові; проводили аналіз шлункового соку, знайомилися з методом Варбурга для вивчення тканинного дихання та електрофорезом білків.

Науковий напрямок того часу - вивчення біохімії зденервованих та трансплантованих м’язів. Активну участь в експериментальній праці брали студенти-гуртківці, деякі з них згодом стали аспірантами та асистентами кафедри. Це В.Г.Підтергеря, В.Ю.Корнілов, Є.X.Лукашевич, І.П.Зубенко, Т.Ю.Щесно.

Під керівництвом професора П.М.Зубенка аспірантами та співробітниками кафедри було захищенно 11 кандидатських та 3 докторських дисертацій, у тому числі доцентом А. О. Новiковою, яка у 1970 році змінила П.М.Зубенка на посаді завідувача кафедрою. У цей період активно працювали аспіранти Л.І.Клименко, Л.К.Федорова, Ю.Г.Піддубняк. До штату викладачів входили доценти Т.Ю.Щесно, Б. Ф. Халепа, С.М.Манзон, В.І.Станкевич, 0.0.Шляхова, А.Г.Іванова, Є.X.Лукашевич, асистенти Л.П.Руденко, А.В.Лісова, Т.С.Навнико, А.М.Вичикова, В.Ю.Хохлова, В.Г.Підтергеря.

З 1974 року до керівництва кафедрою прийшла доцент Є.X.Лукашевич. Це був час інтенсивного вивчення проблем нейротрофічного контролю метаболізму скелетних м’язів, зокрема ролі аксоплазматичного транспорту.

У 1982 році колектив біохіміків разом із кафедрами органічної хімії Дніпропетровського медичного інституту та біохімії Державного університету забезпечив організацію та проведення ІІІ Українського біохімічного з'їзду у Дніпропетровську. Восени того ж року відбулося об'єднання кафедр органічної та біологічної хімії. Керівником об'єднаної кафедри стала професор Є. М. Мозгова.

У 1984 році відбувся переїзд кафедри у новий корпус на Жовтневій площі вже під керівництвом доктора медичних наук, професора П.П.Бачинського. У 1988 році кафедра стала ініціатором та організатором проведення Загальносоюзного семінару з питань викладання біохімії у медичних вузах країни.

Наступним важливим етапом історії кафедри стало приєднання у 1988 році колективу кафедри загальної хімії.

У той час наукові дослідження на кафедрі проводилися у трьох основних напрямках:

  1. "Роль іонів кальцію в механізмах реалізації нейротрофічного контролю метаболізму скелетних м'язів "- під керівництвом доцента О.З.Бразалука.

  2. "Біохімічні основи використання імунохімічних методів у діагностиці акушерської та неврологічної патології "- під керівництвом доцента А.І.Шевцової.

  3. "Вплив негативних екологічних факторів на біохімічні показники здоров'я дітей у промисловому місті "- під керівництвом професора П.П.Бачинського.

У 1996 році на кафедрі відбулося дві знаменні події - успішний захист докторської дисертації доцентом А.І.Шевцовою та об єднання з кафедрою клінічної фармакології. Завідувачем нового підрозділу став професор, доктор медичних наук О.К.Ярош.

Через рік відбувся успішний захист докторської дисертації доцентом О.З.Бразалуком та відокремився курс "Клінічна фармакологія”. Після такої реорганізації кафедру очолив професор О.З.Бразалук. З 2000 року почався новий етап у науковому житті кафедри. Приоритетною темою стає глікобіологія: біохімічні та імунологічні підходи до пошуку нових засобів діагностики та прогнозування захворювань. Робота виконується у комплексі з провідними клінічними кафедрами академії

У рамках цієї програми колективом кафедри був проведений міжнародний семінар "Медицина та глікобіологія" за участю вчених біохіміків міста, науковців клінічних кафедр та співробітників Оксфордського інституту глікобіології Тоні Мері та Полін Радд (Великобританія).

Росту наукових кадрів, розширенню знань сприяли стажування на кошти міжнародних грантів у закордонних наукових центрах: професора А.І.Шевцової у інституті ім. Макса Планка (Німеччина), доц. І.Ю. Письменецької у Кембриджському університеті у 2003 році та інституті глікобіології Оксфордського університету у 2007 р. Ряд співробітників отримали спеціальні гранти для участі у роботі міжнародних з'їздів - Г.С. Маслак у Монреалі (Канада); Г.Б. Пелешенко у Варшаві (Польща); Н.В. Лутай у Будапешті.

У 2003 році кафедрою разом з Діагностичним центром ДГМА та Європейським товариством інфекційних хвороб була проведена міжнародна школа-семінар "Полімеразна ланцюгова реакція в діагностиці інфекційних хвороб".

У 2007 році на кошти гранту НАТО був запрошений професор Каліфорнійського Берхсенського університету НАН США Фріз Хадсон, який зробив кілька доповідей у Києві та Дніпропетровську з проблем генетичних дефектів глікозилювання в організмі людини та методів їх лікування.. Були розроблені декілька аспектів сумісної праці.

Матеріали наукової роботи співробітників кафедри були представлені на з'їздах та конференціях у Будапешті, Стамбулі, Базелі, Геттінгені, Харкові, Любліні, Львові, Лідсі, Кракові, Одесі, Гурзуфі та були надруковані у фахових виданнях різних рівнів.

Перехід на кредитно-модульну систему навчання згідно Болонської конвенції зумовив і значну активізацію методичної та науково-методичної роботи кафедри. Були створені методичні посібники для аудиторної та самостійної роботи вітчизняних, іноземних російськомовних та англомовних студентів, збірки ліцензійних тестів типу "Крок-1", виданий збірник лекцій з біохімії (окремі розділи); кожне заняття забезпечене набором контролюючих та навчальних тестів.

З введенням в навчальний план кафедри нової спеціальності "Клінічна фармація" у розкладі занять з'явилися окремі дисципліни для студентів - фармацевтів: фармхімія, біологічна хімія, клінічна біохімія, що зумовило необхідність створення всього комплексу методичного забезпечення цих предметів.

З 2014року кафедру очолює д.б.н. Маслак Ганна Сергіївна.

У 2016 році були захищені дві дисертації. «Глікоформи білків плазми і клітин та експресія генів за лейкемічних захворювань» - тема докторської дисертації доцента Г.С.Маслак. Також О.В. Нетроніною була захищена кандидатська дисертація на тему : «Сіалові кислоти плазми та сіальованість лімфоцитів при хронічних лімфо- і мієлопроліферативних захворюваннях крові». В цей час основним науковим напрямком роботи кафедри було визначення ефективності терапії та ризику ускладнень у хворих з артеріальною гіпертензією, різними формами ішемічної хвороби серця на основі посттрансляційних модифікацій білків.

Співробітниками кафедри приймалась активна участь у закордонних та вітчизняних конференціях:

6-8 вересня 2017 відбулася Міжнародна наукова конференція «New horizons in biochemistry & molecular biology education» у м.Реховот, Ізраїль. Доцент Письменецька Ірина Юріївна представила свій доповідь на тему «When meaningful and rote learning butt heads or an old threat of “test tyranny” in a new reality of Ukrainian medical education».

18-20 вересня 2017р. у місті Люблін (Польща) відбулася VIII Львівсько-Люблінська конференція з експериментальної та клінічної біохімії, на якій були представлені наукові здобутки кафедри біохімії та медичної хімії нашої академії. Співробітники кафедри приймали активну участь у роботі конференції із усними та стендовими доповідями.

5-6 жовтня 2017року у палаці студентів ДНУ відбулася 4-та Міжнародна наукова конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОХІМІЇ ТА КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ». Організаторами якої виступили кафедра біофізики та біохімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та кафедра біохімії та медичної хімії ДЗ «ДМА МОЗ УКРАЇНИ». На конференції були представлені усні та стендові доповіді за секціями: 1) нейробіологія та нейрохімія; 2) медична біохімія; 3)екологічна біохімія; 4) клітинна біологія. У роботі конференції взяли участь 292 учасники, серед них 44 іноземних, з Туреччини, Швеції, Чеської республіки, Білорусі, США, Норвегії, Польщі.

Наукова робота нашої кафедри була представлена усними доповідями Маслак Ганни Сергіївни «РІВЕНЬ ЕКСПРЕСІЇ ЦИРКАДІАЛЬНИХ ГЕНІВ У ЛІМФОЦИТАХ КРОВІ ЗА ЛЕЙКЕМІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ», Гордієнко Юлії Анатоліївни «ВИЗНАЧЕННЯ ВІЛЬНОЇ ДНК ТА ПОЛІФОСФАТІВ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» та Ткаченко Вікторії Андріївни «ЕПЛЕРЕНОН ПОСЛАБЛЮЄ СЕРЦЕВУ ДИСФУНКЦІЮ ТА ОКИСЛЮВАЛЬНИЙ СТРЕС У ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЮ ІШЕМІЄЮ МІОКАРДА». та стендовою доповіддю Нетроніної Ольги Володимирівни «СІАЛОТОПИ ЛІМФОЦИТІВ КРОВІ ЗА ЛЕЙКЕМІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ».

12 ̶ 16 лютого 2018 у м. Варшаві (Польща), на базі Біологічного факультету Варшавського університету та Польського товариства з вивчення лабораторних тварин POLASA викладачі кафедри біохімії та медичної хімії Шаульська Ольга Едуардівна, Ткаченко Вікторія Андріївна пройшли підготовку по роботі з лабораторними тваринами за протоколом POLASA. Навчання здійснювалося за грантом від кафедри біології Лундського університету (Швеція), Інституту фізіології та харчування тварин ім. Кілановського (Jablonna, Польща) під патронатом Національного етичного комітету з експериментів на тваринах Біологічного факультету Варшавського університету.

На базі кафедри в цьому ж році відбулася лекція на тему “Генотоксичність наночастинок і роль стресу ендоплазматичного ретикулума у розвитку патологічних станів”.

Лектор: Мінченко Олександр Григорович — член-кореспондент НАН України, д. б. н., проф., заступник директора НДІ Біохімії ім.Палладіна (м.Київ).

Окрім співробітників кафедри біохімії та медичної хімії, лекцію також відвідали: зав. кафедрою біохімії ДНУ ім. Олеся Гончара, д.б.н., проф. Ушакова Г.О., д.мед.н., проф. Новицька-Усенко Л.В., зав. кафедрою фізіології та біохімії тварин Дніпровського державного аграрно-економічного університету, к.б.н., проф. Степченко Л.М., студенти нашої академії, а також студенти ДНУ ім. Олеся Гончара. Лекція супроводжувалася жвавим інтересом з боку слухачів, а також різнобічною дискусією щодо викладених наукових даних та суміжних проблем.

Ці роки також були насичені плідною працею зі студентами.

11-12 травня 2017 року на базі Запорізького медичного університету відбулася конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації – 2017». Під керівництвом викладача кафедри Ткаченко В.А. у секції «біохімія» від ДЗ «ДМА» приймала участь студентка 2-го курсу І медичного факультету ,яка посіла І місце за доповідь «Вплив корвітину та доксицикліну на стан міокарда при експериментальному ішемічному ушкодженні» .

14 травня 2018 р. відбулося сумісне засідання в межах студентських наукових гуртків відповідно кафедри гістології, кафедри біохімії та медичної хімії та кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології. На засіданні були присутні студенти 1-го, 2-го та 3-го курсів, доценти Егорова С.Ю., Черноусова Н.М., Потоцька О.Ю. були представлені доповіді на теми: «Будова та властивості імуноглобулінів», «Механизмы, обеспечивающие разнообразие антител. Дифференцировка плазмоцитов в лимфоидных органах человека», «Роль Th17 у патогенезі аутоімунних захворювань».

Протягом квітня у Буковинському державному медичному університеті відбувся другий етап Всеукраїнського наукового конкурсу студентських робіт з галузі знань «Теоретична медицина». Фрейвальд Семен Валентинович, студент 2-го курсу Дніпропетровської медичної академії, посів I місце у науково-практичній конференції із роботою на тему: «Вплив корвітину й альфа-кетоглутарату на показники карбонільно-оксидативного стресу у щурів під час ізадрин-індукованої ішемії міокарду», яка була виконана на кафедрі біохімії та медичної хімії під керівництвом професора, доктора біологічних наук Шевцової Алли Іванівни. Диплом переможцю було вручено особисто ректором Буковинського державного медичного університету - доктором медичних наук, професором Бойчук Тарасом Миколайовичем.

В травні 2018 року на кафедрі біохімії та медичної хімії був проведений виховний захід присвячений шкоді куріння: «Біохімія VS Куріння» . Студенти підготували детальні доповіді, які були присвячені впливу тютюнокуріння та електронних сигарет з точки зору біохімії на організм людини. Також були підготовлені агітаційні матеріали (буклети) та поширені серед студентів; відзнятий короткий відеоролик на дану тематику. Активну участь у проведенні та підготовці даного заходу прийняли студенти І медичного факультету 6б група.

У лютому 2018 року було введено в експлуатацію комп’ютерний клас, що складається з 16 тонких клієнтів та серверу для обробки та зберігання результатів тестування студентів по всіх темах курсу «Біохімія» для студентів україномовної, російськомовної та англомовної форм навчання, практичних занять, а також для впровадження інтерактивної практики, у тому числі у вигляді онлайн тестування. Ця система дозволяє одночасну трансляцію допоміжних відеоматеріалів та віддалене спостереження за процесом активності студентів при виконанні означених видів робіт.

З вересня 2018 року відбулося приєднання частини кафедри загальної та клінічної фармації до складу кафедри біохімії та медичної хімії під керівництвом Г.С.Маслак. Проводиться навчання вітчизняних та російськомовних студентів I-V курсів денної та заочної форми навчання за дисциплінами : «Фармацевтична хімія», «Органічна хімія», «Стандартизація лікарських засобів».

В цей же час було розпочато навчання франкомовних студентів. Викладачами кафедри були розроблені методичні та дидактичні матеріали, які були побудовані за принципом освітнього циклу: навчання → формування знань → закріплення → контроль. Особливий внесок до цих праць був наданий викладачем кафедри, к.х.н. Шевцовою Ксенією Вікторівною.

Закінчується навчальний рік, підводяться підсумки. З'являються нові ідеї, плани, надії. Історія кафедри продовжується...